OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

Společnost Jízdy králů, občanské sdružení

 

S  t  a  n  o  v  y

 

Preambule

 Společnost Jízdy králů, občanské sdružení (dále jen Společnost) je dobrovolnou zájmovou organizací, jejímž cílem je udržení, rozvoj a další nepřetržité pokračování prastarého lidového zvyku - vlčnovské Jízdy králů.

 


Článek I

 

Vznik a postavení Společnosti

 

1. Společnost nese název „Společnost Jízdy králů, občanské sdružení“.

 

2. Sídlem Společnosti je obec 687 61  Vlčnov č. p. 186, okres Uherské Hradiště.

 

3. Společnost je právnickým subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese právní odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 

 

 

Článek II

 

Předmět činnosti

 

Předmětem činnosti Společnosti je:

 

1. Uchování a zajištění nepřetržité tradice lidového zvyku - vlčnovské Jízdy králů.

 

2. Podpora všem dalším občanským aktivitám v obci, které směřují k uchování místních lidových tradic, vlčnovského kroje, hudebního, tanečního i zvykoslovného folklóru, zejména Jízdy králů.

 

3. Vytváření finanční a materiálově technické základny (pořizování krojů, ozvučovací techniky apod.) k zajištění udržení, rozvoje a nepřetržitého pokračování tradic uvedených v odstavci 1 a 2, jakožto významného kulturního dědictví našich předků.

 

 

 

Článek III

 

Členství ve Společnosti

 

1. Členství ve Společnosti se rozlišuje podle subjektů na členství individuální a členství kolektivní.

 

2. Členem Společnosti se může stát každý občan České republiky starší 15 let bez ohledu na místo bydliště, povolání, politické či náboženské přesvědčení.

 

3. Členem Společnosti se může stát i cizí státní příslušník, projeví-li o to zájem.

 

4. Členství vzniká dnem podání přihlášky, jejíž součástí je doklad o zaplacení zápisného.

 

5. Členové Společnosti přispívají na činnost ročním členským příspěvkem, případně dalším dobrovolným finančním darem.

 

6. Kolektivním členem Společnosti se může stát  vědecká, odborná, společenská, církevní případně jiná organizace. Při rozhodování a hlasování zastupuje organizaci jeden člen (delegát) s jedním rozhodujícím hlasem.

 

 

 

Článek IV

 

Práva a povinnosti

 

1. Všichni členové Společnosti mají stejná práva.

 

2. Práva člena jsou zejména:

 

    a) volit a být volen;

 

    b) účastnit se valné hromady Společnosti;

 

    c) předkládat návrhy, připomínky a náměty ke zlepšení činnosti;

 

    d) účastnit se všech akcí Společnosti.

 

3. Povinnosti člena jsou zejména:

 

    a) dodržovat stanovy Společnosti;

 

    b) platit do společných fondů členské příspěvky.

 

4. Členové Společnosti mladší 18 let nemohou být voleni do funkcí s právní odpovědností.

 

 

 

Článek V

 

Zánik členství

 

1. Členství zaniká:

 

    a) úmrtím nebo prohlášením za nezvěstného;

 

    b) rozhodnutím člena doručeným v písemné formě správní radě.

 

2. Člen může být vyloučen:

 

    a) za hrubé porušení stanov;

 

    b) za nezaplacení členských příspěvků po dobu dvou let.

 

3. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na návrh výboru Společnosti.

 

 

 

Článek VI

 

Čestné členství

 

1. Společnost může udělit čestné členství osobám, které:

 

    a) se mimořádně zasloužily o vznik, rozvoj a činnost Společnosti;

 

    b) nejsou členy Společnosti, ale mají významné zásluhy na naplňování cílů, které jsou předmětem činnosti Společnosti (ochraňování kulturního dědictví, tvůrčí přínos apod.).

 

2. Návrhy na udělení čestného členství předkládá výbor Společnosti a rozhoduje o nich valná hromada.

 

3. Čestným členem Společnosti se automaticky stává každý král Jízdy králů příslušného roku od počátku založení Společnosti.

 

 

 

Článek VII

 

Orgány Společnosti

 

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada členů.

 

2. Valnou hromadu svolává podle potřeby výbor Společnosti, avšak nejméně jednou za funkční období výboru.

 

3. Valná hromada Společnosti se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. V případě menšího počtu přítomných členů je valná hromada usnášení schopná po uplynutí 45 minut od zahájení nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

4. Výkonným orgánem Společnosti je výbor Společnosti.

 

5. Výbor Společnosti je nejméně pětičlenný. V případě odstoupení člena výboru jmenuje výbor náhradníka z členů Společnosti

 

6. Výbor je volen valnou hromadou členů na základě návrhu členů na dobu 3 let.

 

7. V čele výboru Společnosti jsou předseda výboru a jeho zástupce. Jsou voleni členy výboru na první výborové schůzi, která se uskutečňuje bezprostředně po valné hromadě, na níž byl výbor zvolen.

 

8. Předseda a jeho zástupce jsou oprávněni jednat jménem Společnosti a vstupovat do právních vztahů.

 

9. Valná hromada v přímém hlasování volí revizora účtů a jeho zástupce.

 

10. Výkonné orgány Společnosti – předseda a pokladní – mají nárok na finanční odměnu, jejíž výši schválí Valná hromada Společnosti.

 

 

 

Článek VIII

 

Hospodaření a majetek Společnosti

 

1. Majetek společnosti je tvořen zejména:

 

    a) zápisným;

 

    b) členskými příspěvky;

 

    c) výnosy z podniků a akcí Společnosti;

 

    d) subvencemi a dary, jejichž přijetí musí být vykázáno ve výroční zprávě.

 

2. Při hospodaření s vlastním majetkem se Společnost řídí platnými právními předpisy a rozpočtovým záměrem, schváleným valnou hromadou.

 

3. Majetek Společnosti spravuje výbor Společnosti.

 

4. Na hospodaření Společnosti dohlíží revizor účtů.

 

5. O použití finančních prostředků rozhoduje předseda Společnosti do výše 9.000 Kč, výbor Společnosti do výše 70.000 Kč a vyšší částky musí schválit Valná hromada Společnosti.

 

 

 

Článek IX

 

Zánik Společnosti

 

1. Společnost zanikne, usnese-li se na tom valná hromada. Usnesení o zániku musí obsahovat i rozhodnutí, jak se naloží s majetkem Společnosti.

 

2. Pozvánka na valnou hromadu, která má jednat o zániku Společnosti, musí být členům doručena nejpozději 10 dnů před termínem konání. Pozvánka musí obsahovat informaci o programu s výslovným upozorněním na bod o zániku Společnosti.

 

 

 

Závěrečné ustanovení

 

Tyto nové stanovy byly schváleny valnou hromadou Společnosti dne 18. 3. 2005.

 

 

 

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12