První a druhé setkání vlčnovských králů

Příspěvek z knihy Královské ozvěny z Vlčnova (zkráceno)

(…) Všechno začalo seznamem vlčnovských králů, který jsem sestavoval od roku 1954, protože mě zajímalo, kde všude byla vlčnovská jízda králů pozvána k předvedení této jedinečné kulturní tradice. Tento počáteční neúplný seznam králů pomohli doplnit nejstarší občané, rodiny bývalých králů, mnoho jezdců královských družin, kteří vzpomínali každý na svoji jízdu. (…) Všechny nás překvapila důkladně ověřená informace, že jízda králů se jezdila po všechny roky druhé světové války.  (…)

Ale vraťme se k prvnímu historickému setkání vlčnovských králů, které se konalo v sobotu 29. 5. 1982 v 18.30 hodin ve velkém sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Snad nenajdeme na Slovácku, Moravě, ale i jinde místo, kde by došlo k setkání asi pětačtyřiceti králů. V našem případě nejde o hlavy států, ale o vlčnovské krále, kteří jsou každoročně voleni vlčnovskými legrúty. Datum setkání není náhodné, ale vychází z následujícího klíče… Hlavními hostiteli prvního setkání byli legrúti, to jsou chlapci, kterým je 18 let, a proto pojedou v daném roce svoji jízdu králů. Tak to bude pokračovat i v dalších letech v 18 letých cyklech. Proto druhé setkání králů bylo v roce 2000 a hlavní hostitelé byli opět chlapci legrúti, kteří se narodili v roce 1982. Společně s nimi se na přípravě podílela i děvčata, také narozená v témže roce. Příští třetí setkání se uskuteční v roce 2018 a hlavní hostitelé budou zase legrúti a děvčata, kteří se narodili v roce 2000.

Na prvním setkání v roce 1982 byl mezi námi ještě náš tehdy nejstarší žijící král Jan Knotek (20. 6. 1897 – 27. 3. 1984), který byl králem v roce 1909. Podrobně vyprávěl, jak tehdy vypadala jízda králů. Podle jeho vzpomínek měla tehdy královská družina asi 28 jezdců a byla to skutečně bohatá královská jízda. Poctivě objeli celý Vlčnov a vyvolávali každé rodině, která čekala před svým domkem na svého syna. Jízda králů neměla žádného sponzora, všechny náklady byly zaplaceny z vybraných darů, převážně vajíček, uzenin a peněz.(…)

První setkání králů jsme připravovali půl roku a ze začátku to vypadalo, že se nám nepodaří přesvědčit všechny krále, aby svou účastí podpořili tento mimořádný program. Zejména dříve narození králové se nám vymlouvali, že nemají v pořádku kroj nebo že nechodí do společnosti a také mají různé neduhy, špatně chodí a podobně. Navštívil jsem s bývalým ředitelem Klubu sportu a kultury Františkem Koníčkem všechny krále a pomalu se zvětšoval počet králů, kteří potvrdili svoji účast. Velkým pomocníkem, který sám přesvědčil několik králů, byl právě nejstarší žijící král Jan Knotek č. p. 82. Osobně navštívil několik známých starších králů a po „vlčnovsky“ jim vyhuboval, že nechtějí podpořit takovou originální slavnost. A věřte nevěřte, skutečně to pomohlo a králové postupně začali potvrzovat, že se setkání zúčastní. (…)

Příprava takové akce byla organizačně náročná, ale jak se blížil termín, tak bylo jasné, že je to akce, která ještě ve Vlčnově nebyla. Hlásili se novináři, televize a plno hostů, kteří nevěřili, že se vše podaří. Všichni králové se soustředili v přísálí a za zvuků nádherné fanfáry nastupovali do sálu. Bylo to impozantní, celý sál ve stoje nepřetržitě tleskal a mnozí diváci měli v očích slzy. První vstupoval nejmladší král, jedenáctiletý František Kovář, a dlouhou řadu uzavíral 86letý král Jan Knotek. Bylo to úžasné, nepamatuji jinou akci, kterou by podpořilo takové věkové rozpětí mužů v plném vlčnovském kroji. Najednou jsme si všichni uvědomili sílu tradice, kterou představovala dlouhá řada králů – chlapců, mladých mužů, zralých chlapů a moudrých kmetů. Vidět vše „naživo“ byl nezapomenutelný zážitek. Sami králové setkání velmi osobně prožívali a ti, kteří se ho nezúčastnili, později velmi litovali. (…)

Druhé setkání se uskutečnilo dle stanoveného klíče 26. května 2000 v Klubu sportu a kultury. Na setkání přislíbilo účast 48 králů a program byl obdobný jako u prvního setkání. Soubor Vlčnovjan připravil na pódiu královský vínek, kterého se zúčastnilo osm družiček ve velkých věncích.

Pozvání na tuto slavnost přijaly významné osobnosti spojené s jízdou králů: etnograf PhDr. Václav Frolec a naši slavní rodáci PhDr. Josef Beneš a PhDr. Metoděj Zemek.

Již dneska se někteří králové ptají, zda platí, že třetí setkání králů se uskuteční při jízdě králů 2018. Ano, slib platí a bude to určitě mimořádná kulturní akce, která jenom potvrdí, co rodičům králů říkáme: „Jméno Vašeho syna jako krále vejde do historie, na krále se nezapomíná a každý král od založení Společnosti Jízdy králů v roce 1991 se dle stanov automaticky stává jejím čestným členem.“

Antonín Pavelčík

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Earn uр to $ 20,000 pеr dау with thе hеlр оf оur рrogram - Рауpa (Darrellrox, 16.7.2018 21:54:11) Odpovědět

    Get up to $ 20,000 реr dау with оur рrоgrаm.
    Wе arе а tеаm of еxpеrienсеd programmеrs, wоrked morе thаn 14 months оn this program and now еvеrуthing is rеаdу and еverуthing works perfеctly. The PayPаl system is very vulnеrable, instеad оf nоtifying thе dеveloреrs of РaуPаl about this vulnеrаbilitу, wе toоk аdvаntagе оf it. Wе activеly use оur prоgrаm fоr pеrsоnal enrichmеnt, to shоw huge amounts of moneу оn our accounts, wе will nоt. уоu will nоt bеliеve until yоu try аnd as it is not in our intеrеst tо рrovе to you that sоmеthing is in yours. Whеn we rеаlizеd thаt this vulnеrability cаn bе used massivеlу without consequеnсes, we dесidеd tо hеlр thе rest оf the рeорlе. Wе deсidеd nоt to inflatе the pricе оf this gоld prоgram аnd рut a very low price tag, оnlу $ 550. In ordеr for this prоgram to be аvаilablе tо a lаrge numbеr of рeoplе.
    All the detаils оn our blоg: http://www.teacherlearningproject.com/index?URL=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

Kontakt

Společnost Jízdy králů ve Vlčnově
687 61 Vlčnov 186
607 959 622
16361903

Jízda králů 2012 ve zkratce12